Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder "BTW & OG", gevestigd aan de Edisonstraat 84 te 7006 RE Doetinchem, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Onder contractspartij wordt verstaan de entiteit of natuurlijke persoon met wie BTW & OG een overeenkomst heeft gesloten, dan wel zou kunnen sluiten dan wel die de website van BTW & OG bezoekt.

1.2 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BTW & OG, alsmede op alle (rechts-)handelingen tussen contractspartij en BTW & OG, alsmede op elk gebruik door contractspartij van de website van BTW & OG zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.3 Slechts door middel van een door BTW & OG tot de contractspartij gerichte ondertekende verklaring kan van deze algemene voorwaarden jegens een contractspartij worden afgeweken.

1.4 Voor zover een of meer artikelen of onderdelen van deze algemene voorwaarden vernietigd worden of nietig zouden zijn behouden de overige artikelen en onderdelen daarvan hun rechtsgeldigheid.

Artikel 2 Elektronische communicatie

2.1 Voor zover tussen BTW & OG en contractspartij middels e-mail dan wel de website van BTW & OG wordt gecommuniceerd, geldt de door BTW & OG opgeslagen versie van de communicatie als bewijs van de inhoud.

2.2 Door BTW & OG verzonden elektronische communicatie wordt geacht door de contractspartij te zijn ontvangen op de dag van verzending. Voor zover de elektronische communicatie door de contracts-partij niet ontvangen is vanwege ondermeer afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de contractspartij komt zulks voor risico van de contractspartij, ongeacht of de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Op de website van BTW & OG opgenomen uitingen over ondermeer het (tegen betaling) ter beschikking stellen van diensten of producten geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Overeenkomsten met BTW & OG komen tot stand door de bevestiging of vastlegging hiervan door BTW & OG. De bevestiging kan ter keuze van BTW & OG schriftelijk dan wel via elektronische communicatie plaatsvinden.

3.3 Mondelinge toezeggingen van medewerkers van BTW & OG binden BTW & OG niet, tenzij deze toezeggingen schriftelijk door BTW & OG worden bevestigd.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De contractspartij is gehouden voor de (middels de website van BTW & OG) bestelde producten of diensten de in de overeenkomst opgenomen prijs te voldoen. De contractspartij verbindt zich betaling te laten plaatsvinden op de door BTW & OG aangegeven wijze.

4.2 De prijzen zijn inclusief b.t.w. Voor zover producten of diensten anders dan op elektronische wijze verzonden worden is de contractspartij gehouden de kosten van verzending, alsmede administratie-kosten aan BTW & OG te voldoen.

4.3 BTW & OG zendt de contractspartij voor het gebruik van de online applicatie omzetbelasting onroerende zaken eenmaal per jaar een factuur voor het gebruik van de online applicatie gedurende het volgende contractsjaar. Deze factuur wordt één maand voorafgaand aan het einde van het lopende contractsjaar verzonden.

4.4 De contractspartij is gehouden de door BTW & OG in rekening gebrachte bedragen voor de jaarlijkse verlenging van licenties of abonnementen tegen het door BTW & OG in rekening gebrachte bedrag te voldoen.

Artikel 5 Betaling

5.1 BTW & OG is gerechtigd betaling van de contractspartij te verlangen, voordat een product geleverd wordt of een dienst wordt verleend of verbintenissen van BTW & OG worden uitgevoerd.

5.2 Voor zover BTW & OG aan de contractspartij een factuur verzendt is de contractspartij gehouden deze binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.

5.3 De contractspartij is aan BTW & OG rente verschuldigd van 0,5% per maand te rekenen van de dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Een gedeelte van een maand geldt daarbij als gehele maand.

5.4 Kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de contractspartij. De contractspartij is gehouden buitengerechtelijke incassokosten aan BTW & OG te voldoen overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 400,00 per factuur.

5.5 De contractspartij is nimmer gerechtigd om vorderingen op BTW & OG te verrekenen met vorderingen van BTW & OG op de contractspartij.

Artikel 6 Levering

6.1 Door BTW & OG opgegeven levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen.

6.2 BTW & OG is gerechtigd verbintenissen jegens de contractspartij op te schorten zolang de contractspartij niet aan haar eigen verbintenis uit enige overeenkomst met BTW & OG heeft voldaan. BTW & OG is daarnaast, wanneer de contractspartij enige verbintenis jegens BTW & OG niet nakomt, gerechtigd een overeenkomst met de contractspartij op te zeggen met onmiddellijke ingang, dan wel zulks ter keuze van BTW & OG tegen het einde van het laatste contractsjaar waarvoor de contractspartij de vergoeding aan BTW & OG heeft voldaan.

6.3 Levering vindt plaats op het tijdstip dat BTW & OG het product of de dienst ter beschikking stelt aan de contractspartij. Vanaf het tijdstip van levering gaat het risico ten aanzien van het geleverde over op de contractspartij.

6.4 Voor zover sprake is van vertraging aan de zijde van de contractspartij in de nakoming van verbintenissen jegens BTW & OG wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Door BTW & OG geleverde goederen blijven eigendom van leverancier totdat de contactspartij aan haar daar tegenover staande verbintenissen heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ondermeer uit over de te betalen hoofdsom en vorderingen tot schadevergoeding.

7.2 Voor zover de contractspartij BTW & OG niet tijdig betaalt vervalt daarmee vanaf het tijdstip dat het verzuim intreedt het gebruiksrecht van de contractspartij op producten van BTW & OG. In dat geval is BTW & OG gerechtigd te hare keuze alle noodzakelijke maatregelen te treffen om het gebruiksrecht te beëindigen.

Artikel 8 Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op producten en diensten die door BTW & OG aan de contractspartij worden geleverd of ter beschikking gesteld blijven berusten bij BTW & OG.

8.2 Voor zover de levering van producten of diensten bestaat uit het ter beschikking stellen van een (licentie op een) computerprogramma of het toegang verkrijgen tot het besloten deel van de website van BTW & OG verleent BTW & OG aan de contractspartij zelf een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht daarop.

8.3 Voor zover BTW & OG meent dat door haar onder een overeenkomst ter beschikking gesteld product inbreuk maakt op enig recht van een derde is BTW & OG gerechtigd

- levering van het product te staken of

- op haar kosten het geleverde product door de contractspartij te laten retourneren tegen terugbetaling onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van hetgeen de contractspartij aan BTW & OG heeft betaald of

- naar het oordeel van BTW & OG een gelijkwaardig product ter beschikking te stellen of

- zorg te dragen dat de contractspartij gebruik kan blijven maken van het geleverde of ter beschikking gestelde product.

8.4 De contractspartij verbindt zich jegens BTW & OG met betrekking tot de intellectuele eigendoms-rechten van enig product aanduidingen van BTW & OG daarvan niet te verwijderen.

8.5 De contractspartij verbindt zich jegens BTW & OG ter beschikking gestelde producten of diensten niet te verveelvoudigen, niet te beveiligen of technische gebruiksbeperkingen te verwijderen of omzeilen alsmede niet zodanige handelingen te verrichten welke inbreuk maken op de intellectuele eigendoms-rechten van BTW & OG daarop.

Artikel 9 Licenties en abonnementen

9.1 Door BTW & OG geleverde producten, waaronder licenties of abonnementen gelden slechts ten behoeve van één vestiging van een contractspartij. Voor zover een contractspartij met meerdere vestigingen gebruik wil maken van producten, waaronder licenties of abonnementen dient voor elke vestiging een product te worden verkregen en betaald.

9.2 De contractspartij verbindt zich jegens BTW & OG het product waaronder een licentie of een abonnement uitsluitend te gebruiken binnen zijn kantoorlocatie.

9.3 De contractspartij is gerechtigd uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende contractsjaar de overeenkomst op te zeggen tegen de einddatum van het lopende contractsjaar. Opzegging kan slechts rechtsgeldig plaatsvinden voor zover deze schriftelijk bij aangetekende brief plaatsvindt. Voor zover BTW & OG deze schriftelijke opzegging niet heeft bereikt uiterlijk zes weken voor het einde van het lopende contractsjaar, wordt de overeenkomst verlengd voor de duur van een jaar en is de contractspartij het bedrag voor het gebruik in het komende jaar verschuldigd.

9.4 Voor zover de contractspartij bedingen uit deze algemene voorwaarden schendt door bijvoorbeeld producten ter beschikking te stellen aan derden of te gebruiken buiten de kantoorlocatie dan wel verveelvoudigingen te maken vervalt per direct het gebruiksrecht op producten. In die gevallen verbindt de contractspartij zich op eerste verzoek van BTW & OG hetgeen geleverd is uit haar computer te verwijderen alsmede ter beschikking gestelde gegevensdragers aan BTW & OG te retourneren. Hetgeen de contractspartij voor het gebruiksrecht betaald heeft voor het jaar waarin het gebruiksrecht vervalt blijft verschuldigd door de contractspartij.

Artikel 10 Garantie

10.1 BTW & OG staat in voor deugdelijkheid bij normaal gebruik van door haar geleverde producten en diensten. Voor zover deze gebreken vertonen zal BTW & OG kosteloos voor vervanging zorgdragen tenzij de gebreken aan de contractspartij vallen toe te rekenen. Onvolkomenheden die het normale gebruik van producten niet wezenlijk beperken vallen niet onder de garantie.

10.2 Uitsluitend de contractspartij kan jegens BTW & OG aanspraak maken op garantie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Voor geleden of te lijden schade door een contractspartij is BTW & OG nimmer aansprakelijk, tenzij de geleden schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van BTW & OG of door haar ingeschakelde derden.

11.2 Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en verbintenissen tot het vergoeden van schade accepteert de contractspartij dat met inachtneming van artikel 11.1 voor vergoeding slechts in aanmerking komt de schade waarvoor BTW & OG verzekerd is, voor zover de schade door de verzekeraar van BTW & OG wordt uitgekeerd. Met inachtneming van hetgeen in artikel 11.1 is bepaald is BTW & OG nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan het bedrag waarvoor geleverd is.

11.3 Ongeacht de bedingen opgenomen in artikel 11.1 en 11.2 is BTW & OG nimmer gehouden te vergoeden door de contractspartij geleden gevolgschade, bedrijfsschade, letselschade, schade door bedrijfsstoringen, schade veroorzaakt door storingen in computers, storingen op internet, storingen in levering van energie, derving van inkomsten, schade als gevolg van door BTW & OG ingeschakelde derden, schade als gevolg van ander gebruik van het geleverde dan waarvoor deze bestemd zijn, schade veroorzaakt door vertraging in leveringen door welke oorzaak ook aan BTW & OG of de contractspartij, schade veroorzaakt door het onbruikbaar worden van gegevens.

11.4 De contractspartij verbindt zich jegens BTW & OG zich adequaat te verzekeren tegen schade in de ruimste zin des woords ondermeer veroorzaakt door het gebruik door de contractspartij van door BTW & OG geleverde producten of diensten.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Overmacht omvat ondermeer bedrijfsstoringen bij BTW & OG of haar leveranciers, stakingen bij BTW & OG of haar leveranciers, brand, waterschade, storingen in de levering van energie dan wel communicatiemiddelen dan wel storingen in hard- of software of het internet, overheidsmaatregelen, diefstal of vernieling van door BTW & OG aan de contractspartij ter beschikking gestelde producten of diensten.

12.2 Indien na afloop van de tijdelijke verhindering als genoemd in artikel 12.1 verdere nakoming van de overeenkomst op BTW & OG op onredelijke wijze drukt is zij gerechtigd de overeenkomst met de contractpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de contractspartij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 13 Reclames

Reclames behoren schriftelijk plaats te vinden binnen tien werkdagen na levering althans na het ontstaan van de omstandigheid die aanleiding geeft tot de reclame. Na het verstrijken van de in de vorige zin genoemde periode vervalt het recht van de contractspartij zich op enig gebrek van onjuistheid in het geleverde te beroepen. Voor zover de contractspartij dan wel derden het geleverde zelf (trachten te) herstellen of te verbeteren vervalt het recht te reclameren dan wel zich op een gebrek jegens BTW & OG te beroepen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met uitsluiting van het recht van andere staten en onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen de contractspartij en BTW & OG worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen, tenzij het geschil tot de bevoegdheid behoort van een Rechtbank, Sector Kanton.